001 002

 Реализирани проекти през 2005г.

 • Основен ремонт, противоземетръсно укрепване и възстановителни архитектурни работи на Художествена галерия гр. Силистра - проект „Красива България”
 • Изграждане на канализация и ПСОВ с. Сребърна - Община Силистра
 • „Завод за производство на етанол и биоетанол” гр. Алфатар – „Евроетил” АД
 • „Изграждане на нова детска градина за 8 групи в с. Поройно” – финансирана от ПРООН и ЕС
 • “Строително-ремонтни работи във филиал на Русенски университет” гр. Силистра - ВТУ „А. Кънчев” Русе
 • Ликвидиране на щетите и провеждане на възстановителни и  укрепителни мероприятия на свлачище в местността “Суана” гр. Силистра – община Силистра
 • “Изграждане на Административна сграда и лаборатория на РВМС ” гр. Дулово – ДВСК Силистра
 • Административна сграда и работилница за печатарски услуги, книжарница и офиси” гр. Силистра – „РИТ” ООД Силистра
 • Изграждане на инфраструктура до тракоримски скален култов център по сухоречието в местността “Табан” общ. Кайнарджа, обл.Силистра –Министерство на културата
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра – ФРПИ София

Реализирани проекти през 2006г.

 • “Административна сграда на общ. Кайнарджа - реконструкция на фасада и покрив и благоустрояване на парково пространство” с. Кайнарджа - Красива България
 • “Административна сграда” гр. Дулово – „САМИНВЕСТ” ООД Дулово
 • Ликвидиране на щетите и инженеринг на мероприятията по възстановяване и  укрепване на свлачище в участъка на с. Сребърна в сервитута на път ІІ-21, и възстановяване на пътното платно с 3 ленти - ОПУ Силистра – ФРПИ София
 • “Извършване СМР по възстановяване на сграда на младежки дом” с. Ситово – община Ситово
 • “Възстановяване на сградата на здравна служба с.Попина”, Община Ситово
 • “Изграждане производствена сграда и автокантар гр. Дулово – „САМИНВЕСТ” ООД
 • “Рекреативна паркова площ – Централна градска част – Главиница” - проект “ Красива България”
 • Ремонт административна сграда на ОПУ гр.Силистра – ФРПИ София
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

 Реализирани проекти през 2007г.

 • Силози за зърно и авторазтоварище към фуражен цех” – „ПРОВИМИ” ЕАД, гр. София - по програма на ЕС
 • “Двуетажна сграда за обществено обслужване – магазини и офиси” гр. Силистра -"Никола Слатински" ЕООД 
 • Малко предприятие за производство на слънчогледови ядки и растителни масла” с. Ситово- "Първи май" АД  по програма на ЕС
 • “Ремонт сградата и енергийните системи на ОУ “Отец Паисий” гр. Силистра - финансирано от Японското правителство
 • “Жилищна сграда на четири етажа и тавански етаж” гр. Силистра - "ТЕРА" ООД гр. Силистра
 • “Текущ ремонт лаборатория ДВСК” гр. Дулово - РВМС Силистра
 • “Изграждане на Път ІІ-21 Обходен път на гр. Силистра – 6,27 км”- ФРПИ София
 • “Инженеринг на Основен ремонт на Път ІІІ-215 – 1,7км” гр. Силистра - ФРПИ София
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

Реализирани проекти през 2008г.

 • “Изграждане на Път ІІ-21 Обходен път на гр. Силистра – 6,27 км” 2-ри етап - ФРПИ София
 • “Ремонт санитарни възли и зала в СОУ “Никола Вапцаров” гр. Силистра – общ. Силистра
 • “Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие – Основен ремонт на сградата на училище “Отец Паисий” гр. Силистра – общ. Силистра и ОПРР при МРРБ
 • “Локална пречиствателна станция за промишлени отпадни води” - “Фазерлес”АД гр. Силистра
 • Парокотелна централа към завод за производство на етанол и биоетанол гр. Алфатар – „Евроетил” АД
 • “Склад за селскостопански инвентар” гр. Дулово - "Саминвест" ЕООД  гр.Дулово 
 • “Магазин за промишлени стоки от веригата“ Техномебел” – гр. Дулово - СД "К и К - Николов, Колев и сие" гр.Силистра 
 • “Силози за зълно 2 бр.” с. Гарван - ЗК "16 Декември" с.Гарван
 • “Изграждане на битова канализация кв. 34 до кв. 55 с. Чернево, Община Суворово – Общ. Суворово
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

Реализирани проекти през 2009г.

 • “Складово стопанство за съхранение на зърно” с. Ситово -Геран ЕООД Силистра
 • “Пристройка към съществуваща пароцентрала за изграждане нова инсталация за изгаряне дървесни отпадъци” – “Фазерлес”АД гр. Силистра
 • “Складова база за зърно от силозен тип” гр. ИсперихЗПК  „Хан Аспарух”
 • “Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ “Щастливо детство” с. Ситово - общ. Ситово, финансирано от Световната банка чрез СИФ
 • “Подмяна на дограма на сградата на ЕГ “Пейо Яворов” гр. Силистра – общ. Силистра
 • “Пълен инженеринг на Аварийно-възстановителни ремонтни работи на свлечен участък от пътя за достъп до с. Поп Кралево, Община Силистра” – общ. Силистра
 • “Строително-ремонтни дейности по реконструкция и обновяване на две читалища на територията но Община Лом”- общ. Лом, ОПРР МРРБ
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра – ФРПИ София

Реализирани проекти през 2010г.

 • „Укрепване на свлачище по ул. „Тимок” – гр. Силистра” – Община Силистра
 • „Битова сграда с. Ситово” – „Никола Слатински” ЕООД
 • „Открит навес за селскостопански машини и продукция” Общ. Кайнарджа  -  ЗП „Кирил Георгиев Лаков”
 • „Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа – ІV-то класни пътища в Община Силистра” – Община Силистра
 • „Основен ремонт на част от покрива на Главен производствен корпус” – „Фазерлес” АД гр. Силистра
 • „Метален навес – нулев цикъл, настилки и ограждаща бетонова стена” в стопански двор с. Чолаково, общ. Кайнарджа” – ЗП „Тодор Стаматов Тодоров”
 • „Закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Община Кайнарджа” – Община Кайнарджа
 • „Възстановителни ремонтни дейности на нанесени щети в следствие на земетресението от 05.08.2009 г. на православен храм „СВ. СВЩМЧК ХАРАЛАМПИЙ” в Община Шабла – Община Шабла
 • „Възстановяване на общински мост в с.Ръсово, общ. Кюстендил” – Община Кюстендил („КИПС” ДЗЗД)
 • „Обект Път І-6 ГПП Гюешево – Кюстендил – София при км. 9+233, обл. Кюстендил” – Агенция „Пътна инфраструктура” („КИПС” ДЗЗД)

Реализирани проекти през 2011г.

 • „Ремонт покрив и външно фасадно боядисване на „Археологически музей” гр. Силистра” – Община Силистра
 • „Ремонт складова база на ЗК „Земя” с. Сокол” - ЗК „Земя” с. Сокол”
 • „Складова база за зърно от силозен тип в ПИ 181009 гр. Исперих – ІІ етап” – ЗПК „Хан Аспарух”
 • „Силози с D=10,97 – 2 бр.” с. Сокол – ЗК „Сокол – 92” с. Сокол
 •  „Сграда за отглеждане на дребен рогат добитък за мляко и месо” – „Прайм Еко Енерджи” ЕООД
 • „Строително-монтажни работи на обект „Гараж” – Мирослав Стефанов Христов
 • „Бетонова настилка – с. Добруджанка” – „Женя 95” ЕООД
 • „Склад за селскостопанска продукция с. Ситово” – „Никола Слатински” ЕООД
 • Бетонова настилка – с. Кайнарджа” – ЕТ „Атанас Чанев”
 • „Направа на преградна ограда на стадион „Луи Айер” гр. Силистра”- Община Силистра
 • „Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа – ІV-то класна в община Силистра” – Община Силистра
 • „Изграждане на метални халета и бетонови площадки с. Гарван” – ЗК „16-Декември” с. Гарван
 • „Ремонт на хандбална площадка гр. Кубрат” – Община Кубрат
 • „Автомобилна електронна везна – с. Добруджанка” – „Женя 95” ЕООД
 • „Храм „Рождество на Пресвета Богородица” с. Поляна” – Църковно настоятелство
 • „Складово стопанство за съхранение на зърно – 3 бр. силози в ПИ 021010 в землището на с. Ситово” – „Първи май” АД гр. Силистра
 • „Ремонт на хидроизолация на покриви на сгради на ОД МВР Силистра” – „Административна сграда „БДС” и „Физкултурен салон” – ОД МВР Силистра
 • „Силозна база за съхранение на зърно в ПИ № 015015 в стопански двор с. Сокол” – ЗК „Земя” с. Сокол
 • „Промяна предназначението на част от партер на стоматологична поликлиника в аптека – гр. Силистра” – „КИЙБ-МЗК” ЕООД
 • „Силози – 4 бр. с. Зафирово” – ЗК „Ген. Атила Зафиров” с. Зафирово
 • „Гл. подстанция – 2 бр., Подстанция – 6 бр. и Обслужваща сграда – с. Ситово” – „Сибитех” ООД гр. Пловдив
 • „Път ІІІ-6005 (О.П. Кюстендил – Радомир) – Ябълково – Копиловци – Шишковци – Драговищица „Аварийно възстановителни работи на мост при км. 2+140 над р. Бистрица” – Агенция „Пътна инфраструктура” („КИПС” ДЗЗД)

Реализирани проекти през 2012г.

 • „Рехабилитация на Крайдунавски парк – част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк /ПИ №505 и № 506/ гр. Тутракан – Община Тутракан, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Силози с D= 10,97 – 2 бр.” с. Сокол – ЗК „Сокол – 92” с. Сокол
 • „Нафтово стопанство за дизелово гориво” с. Нова Попина – „Първи май” АД гр. Силистра
 • „Закрит навес” с. Средище – ЗП Кирил Георгиев Лаков
 • „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол” – Община Ситово, ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Иглика 2” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Роза 1” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 •  „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Роза 2” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Радост” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ученическо общежитие Младост” – ООС „Младост”
 • „Къщи за гости „В” и „С” с. Ситово – „Никола Слатински” ЕООД
 • „Промяна предназначението на 6-ти етаж на имот общинска собственост за изграждане на Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора” – Фонд „Социална закрила” гр. София  и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” гр. Силистра,
 • „Изграждане на дом за деца в риск – Силистра” – Община Силистра
 • „Обществен парк Гейзер – реконструкция и благоустрояване” гр. Сапарева баня – „Автомагистрали Хемус” АД („КИПС” ДЗЗД)

Реализирани проекти през 2013г.

 • „Фуражен цех със силозно стопанство и обслужващи сгради” с. Дъбовик, община Генерал Тошево – „АГРО СИП” ООД
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ОУ „Иван Вазов” – Община Силистра („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Иглика 1” – Община Силистра („КИПС” ДЗЗД)
 • „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, Община Главиница” – Община Главиница („КИПС” ДЗЗД)
 • „Складово стопанство за съхранение на зърно – 2 бр. силози в землището на с. Нова Попина” – „Ренар” ЕООД гр. Силистра

 

 

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com